Zaštita na radu

 

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. Također je bitna i zadaća zaštite na radu da se očuva preostala radna sposobnost i da se osobe oštećenog zdravlja na radu ponovno osposobe za obavljanje svoga posla. U najširem smislu kaže se da je zaštita na radu sastavni dio svakog rada, što znači da je stara kao i sam rad.

Prilagođavanjem radnog okoliša i sredstava rada čovjeku (dovođenjem mogućih štetnosti u granice dozvoljenog, uređenjem radnog prostora i prometnica, izvedbom i usavršavanjem strojeva, instalacija, uređaja, alata i pribora prema pravilima zaštite na radu) i prilagođavanjem čovjeka radnom okolišu i sredstvima rada ( formiranjem pravilnog sustava, uvođenjem tehnološke i radne discipline, obrazovanjem i osposobljavanjem radnika da upoznaju pravila struke i pravila zaštite na radu, odabiranjem radnika za odgovarajuće poslove i dr.) mogu se postići željeni rezultati.

USLUGE KOJE NUDIMO IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU:
 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Izrada planova i programa mjera zaštite na radu
 • Izrada planova i programa za osposobljavanje djelatnika za samostalan siguran rad
 • Izrada prikaza tehničkih rješenja za primjenu pravila i propisa zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji
 • Izrada elaborata zaštite na radu za uređenje gradilišta
 • Identifikacija opasnosti i izrada procjene rizika radnih mjesta
 • Izrada stručnih ocjena i mišljenja o primjenjenim mjerama zaštite na radu za sve vrste građevina i tehnoloških procesa
 • Izrada godišnjih izvješća o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i smrtnim slučajevima u sukladnosti sa propisima
 • Vođenje potrebnih evidencija u području zaštite na radu
ELEKTRIČNE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE:
 • ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija
 • ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom
 • ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zaštitni uređaj diferencijalne struje)
 • ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje – FI sklopke, zaštitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednačavanja potencijala)
 • mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja
 • pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija
 • mjerenje intenziteta osvjetljenosti
 • mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnost) na instalacijama za izjednačavanje potencijala
 • pregled i ispitivanje uređaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata uređaja sa elektromotorom (mješalice, bušilice i sl.)
 • mjerenje elektrčnih veličina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos φ, magnetskih i električnih polja kapaciteta, induktiviteta i otpora
 • utvrđivanje termovizijskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme
PREGLEDI ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA PODRAZUMIJEVA:
 • redoviti ili izvanredni pregledi
 • mjerenja i ispitivanja u vremenskim razmacima
 • izrada revizione knjige gromobrana
STROJEVI I UREĐAJI S POVEĆANIM OPASNOSTIMA:
 • atestiranje novoizrađenih strojeva i uređaja za rad
 • atestiranje uvezenih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (prvo i periodično):
RADNI OKOLIŠ:
 • mikroklimatski uvjeti radne okoline (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka)
 • fizičke štetnosti (osvjetljenost, buka i vibracija)
 • kemijske štetnosti (prašine, aerosoli i drugo)

Za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite na radu pored ovlaštenja od nadležnih organa u Federaciji BiH posjedujemo i ovlaštenja po postojećim propisima i od nadležnih organa HBŽ Livno