Nadzor & Revizija

  • Revizija projektne dokumentacije sa stajališta zaštite na radu i požara
  • Stručno upravljanje rizicima i akcidentnim situacijama od svih klasa opasnih radnih tvari pri prijevozu i tehnološkim procesima